Субота, 21.09.2019, 19:02

Гість | RSS
Навігація по сайту
Міні-чатик
200
Вхід
Кондратюк Д.А.
Кондратюк Д.А.
Старший оперуповноважений сектору кримінальної міліції в справах дітей Деражнянського РВ УМВС України в Хмельницькій області
Моб. тел. 067 354 08 66
ФОРУМ ДЛЯ УЧНІВ

Промінь здоров'я

СТАТУТ  ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ  "ПРОМІНЬ ЗДОРОВЯ"


І. Загальні положення
1.1. Дитячо-юнацьке об'єднання „Промінь здоров’я " (надалі ДЮО) є самостійним, добровільним об'єднанням дітей, які бажають працювати у напрямку реалізації мети і завдань визначених статутом ДЮО.
1.2. Об'єднання здійснює свою діяльність на основі цього статуту і програмних документів, у відповідності до Конституції України і чинного законодавства. ДЮО діє в межах школи через центри, клуби, гуртки, інші об'єднання дітей: на основі спільних інтересів.
1.3. ДЮО будує свою діяльність на основі таких принципів:  добровільності, законності та гласності, рівноправності його членів.

II. Мета, завдання та, принципи діяльності.
Метою діяльності ДЮО є забезпечення умов для розвитку особистості, зміцнення духовного, психічного та фізичного здоров’я дітей. Укорінення життєвих орієнтирів, цінностей, здорового способу життя та на цій основі подолання шкідливих звичок, зниження рівня захворюваності

Завдання ДЮО:
- орієнтація дітей та підлітків на здоровий спосіб життя;
- усвідомлення вибору здорового способу життя;
- самовизначення у соціальному середовищі та у виборі професії;
- виховання свідомого та відповідального ставлення до власного здоров’я, здоров’я інших людей, як важливої умови повноцінного життя і успішного навчання;
- зміцнення психічного та фізичного здоров’я учнів;
- формування знань і навичок здорового способу життя;
- пробудження інтересу школярів до самих себе, до пізнання особистості, самопізнання, спроби самоаналізу, самовиховання;

Принципи діяльності ДЮО:
- відданість вищим духовним цінностям світу, повага гідності інших, гармонія з оточуючим природним середовищем;
- особиста відповідальність: розвиток особистої відпові¬дальності за свій духовний, інтелектуальний, фізичний розвиток;
- громадська активність: участь у громадсько-корисній праці;
розвиток взаєморозуміння та співробітництва.
Дитячо-юнацьке об’єднання «Промінь здоров’я» виступає за співробітництво на засадах партнерства з усіма гуманістичними об'єднаннями, як на Україні, так і за її межами, якщо їхня діяльність не суперечить статутним завданням ДЮО та чинному законодавству.

ІІІ. Діяльність ДЮО.
Діяльність ДЮО спрямована на згуртування дітей та дорослих з метою вироблення найрізноманітніших форм, методів, програм направлених на виховання свідомого та відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших людей , розвиток різноманітних здібностей;
Програми - орієнтири за якими здійснюється діяльність ДЮО «Промінь здоров’я» .
Програма «Твоє життя – твій вибір»
Програма «Здорове дозвілля»
Програма « Культура здоров’я»
Програма «Життя формуй, бережи , зміцнюй»

IV. Члени ДЮО їх права і обов'язки.
Умови та ритуал прийому визначається на раді ДЮО.
- Членами ДЮО можуть бути діти і дорослі незалежно від національності,
соціального походження, відношення до релігії.
- Діяльність в ДЮО віком не обмежується.
- Всі члени ДЮО мають рівні права, знають і виконують Статут.
- Член ДЮО може вибути з ДЮО, попередньо повідомивши про це.
- За вчинки несумісні зі Статутом за рішенням ради ДЮО,
член об'єднання може бути виключений з її лав.

Всі члени ДЮО мають право:
- на захист своїх інтересів з боку ДЮО;
- на вибір колективу, вільного вступу та виходу з нього;
- на участь у виборах органів самоврядування та обрання до них;
- висловлювати свою думку з будь - якої діяльності об'єднання;
- захищати свою позицію при вирішенні будь-якого питання в ДЮО;
- вносити пропозиції з метою покращання роботи ДЮО.

Член ДЮО зобов'язаний:
- дотримуватися вимог Статуту;
- піклуватися про поповнення ДЮО
- представляти та захищати інтереси ДЮО на будь-якому рівні;
- турбуватися про зміцнення авторитету ДЮО;
- брати участь у діяльності ДЮО.

V. Структура ДЮО та керівні органи
5.1Основу ДЮО складають групи, клуби, гуртки, інші об'є¬днання дітей, які об'єднуються на добровільних засадах і працюють по напрямках діяльності ДЮО.
5.2 Вищим органом ДЮО є загальні збори, які скликаються не меншеодного разу на рік.
5.3Функції загальних зборів ДЮО:
- затвердження Статуту, внесення змін та доповнень до нього;
- вибори Ради ДЮО;
- визначення програм по різних напрямках діяльності ДЮО;
- заслуховування звітів про роботу первинних осередків ДЮО, оцінювання їхньої діяльності ;
- затверджує рішення ради, з питань, що є компетенцією зборів;
5.4. Керівництво діяльністю ДЮО в період між зборами, здійснюється радою, яка обирається строком на два роки. рада обирає на своєму засіданні голову, заступника та секретаря. Кількісний склад ради затверджується на зборах;

Основні функції ради:
- організація і координація діяльності всіх структур ДЮО;
- розробка програм діяльності;
- прийняття рішень про прийом нових членів та виключення з ДЮО;
- вирішує різні питання пов'язані з діяльністю ДЮО.
член об'єднання може бути виключений з її лав.

VI. Кошти та майно ДЮО.
Кошти ДЮО формуються із:
- добровільних внесків, пожертвувань фізичних і юридичних осіб;
- благодійних внесків;
- з надходжень від проведення різних масових заходів;
- з надходжень від реалізації своїх виробів.

VII. Припинення діяльності ДЮО
Припинення діяльності може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації.
Реорганізація ДЮО відбувається за рішенням загальних зборів.
Ліквідація ДЮО відбувається за рішенням загальних зборів у випадках передбачених законодавством, за рішенням суду.

                               
ПРОГРАМА « ЗДОРОВЕ ДОЗВІЛЛЯ»
Мета програми:
Активізувати, урізноманітнити й підвищити рівень роботи з організації позитивного дозвілля дітей з врахуванням інших вікових особливостей та потреб сьогодення.
Шляхи реалізації програми
Технологією організації програми передбачено проведення тематичного тижня «Здорове дозвілля», мета якого показати кращий досвід організації дозвілля в школі, визначити найефективніші форми організації дозвілля дітей.
Тижневі передують:
- систематична робота в класних колективах, гуртках, спортивних секціях;
- трудові, екологічні, благодійні акції;
- організація конкурсів, змагань, концертів, виступів агітбригад перед шкільною та батьківською громадою.
- свята, тематичні дискотеки;
- презентація дитячих проектів, творчих робіт;
- екскурсії, походи;
- випуск стінних газет;
- творчі звіти гуртків.

Розподіл програми в часі
І етап організаційно-накопичувальний:
- складання планів роботи;
- накопичення інформаційного матеріалу;
- засідання;
- планування та підготовка до презентації різних форм позакласної роботи під час тематичного тижня;
- вирішення питання систематичної відео-та фотозйомки заходів;
- залучення до активної роботи всіх членів об’єднання;
- віднести питання про реалізацію програми на засідання ради об’єднання;

Вересень-травень
ІІ етап – основний

- проведення заходів згідно з планами роботи, з наступним аналізом їх ефективності;
- організація Тижня здорового дозвілля;
- надання консультацій щодо проведення заходів;
- проведення спортивних змагань;
- проведення вело-екскурсій;
- підготовка і презентація учнівських проектів «За здорове дозвілля»

                               ПРОГРАМА « ЖИТТЯ - БЕРЕЖИ, ФОРМУЙ, ЗМІЦНЮЙ»
МЕТА ПРОГРАМИ:
Профілактика вживання алкоголю та куріння серед дітей та підлітків. Розвиток прийняття раціональних рішень щодо вживання алкоголю та куріння. Розвиток вміння відмовлятися від пропозицій, які шкодять здоров’ю. Залучення батьків до вирішення даної проблеми.

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ:
- Підвищення рівня об’єктивної поінформованості дітей щодо негативного впливу на здоров’я людини вживання алкоголю та куріння;
- Формування у дітей навичок здорового способу життя;
- Навчити дітей опиратися тиску з боку людей, які пропонують алкоголь або цигарку;
- Проводити батьківські збори з використанням інтерактивних технологій; запрошувати на батьківські збори акторів СПТ.
- Осмислити ставлення до оточення, соціальних подій, фактів і всього того, що є вагомим та значущим для підлітків;
- Формування в учнів протистояння негативним впливам та робити свідомий вибір;
- Забезпечення соціально бажаної сфери самоствердження для підлітків.

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ:
- Анкетування учнів щодо вживання алкогольних напоїв та тютюнопаління;
- Створення робочої групи;
- Випуск газети з профілактики вживання алкоголю та тютюнопаління;
- Проведення відео лекторіїв;
- Робота по створенню соціального театру
- Підбір матеріалів з профілактики вживання алкогольних напоїв татютюнопаління;
- Зустрічі з психологом реабілітаційного центру ;
- Виступи на батьківських зборах;
- Виховні заходи з використанням Театру Образу як інтерактивного методу;
- Звіти з проведеної роботи;
- Виступи на класних виховних годинах та на батьківських зборах;
- Робота волонтерів по роботі з профілактики вживання алкоголю та тютюнопаління;
- Проведення тренінгів з профілактики шкідливих звичок;
- Конкурс творчих розробок;
- Виставка учнівських робіт з профілактики вживання тютюну та алкоголю (малюнки, твори);
- Круглий стіл за участю батьків та дітей з використанням інтерактивних методів театру Форуму;
- Виховні заходи з профілактики вживання алкоголю та тютюну в класах, які не увійшли до цільових груп (проводять учні-волонтери з цільових груп).


МОНІТОРИНГ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОГРАМИ:
- опитування учасників програми;
- опитування цільових груп (учнів, класних керівників, батьків);
- складання звітів;
- відображення результатів роботи по програмі в шкільній газеті .

                               ПРОГРАМА «КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я»  

          
 Вступ
Основні підходи до формування і зміцнення здоров’я дітей і молоді визначені в Національній програмі «Діти України», де здоров’я особистості розглядається як інтегрований показник соціального розвитку суспільства , могутній фактор впливу на екологічний та культурний потенціал держави.
Здоров’я нації було , є і залишається незмінним капіталом, передумовою стійкого і впевненого розвитку економіки й культури. Тому прояви негативних тенденцій у показниках здоров’я дітей в Україні викликають особливу тривогу.
Культуру здоров’я ми визначаємо як сукупність знань філософського, педагогічного, психологічного медичного спрямувань, що забезпечує духовне, фізичне життя дитини, формує особисте ставлення для здоров’я та життєдіяльності, допомагає осмислити парадигми буття.
          Мета програми:
Формування культури здоров’я учнів; збереження та зміцнення фізичного психічного і духовного здоров’я; розвиток індивідуальних особливостей та реалізація творчого потенціалу особистості дитини.
Основні принципи програми:
- особиста орієнтація та диференціація;
- цілеспрямованість та наступність;
- превентивність;
- повноцінна позитивна реалізація природних потенціалів та ідеальних можливостей особистості;
- розвиток творчих здібностей;
Завдання програми:
- формування культури здоров’я у дітей та молоді;
- створення ради культури здоров’я;
- оволодіння знаннями та вміннями щодо збереження та зміцнення здоров’я;
- розвиток особистісних особливостей та творчих здібностей дітей та молоді.
Шляхи реалізації програми «Культура здоров’я» та організація здорового способу життя
- проведення тренінгів по пропаганді здорового способу життя;
- фізичні вправи і розумові ігри на свіжому повітрі;
- заняття в спортивних секціях;
- хореографічні заняття;
- виступ агітбригад;
- самостійна рухова діяльність дітей;
- екскурсії в природу, лижні походи;
- провітрювання кімнат;
- діагностико-корекційна робота;
- пропаганда психологічних знань, вивчення дітей і їх інтересів у позаурочний час;
- вироблення навичок подолання стресів;
- проведення спортивних змагань, конкурсів, спортивних розваг та свят;
- проведення дня здоров’я;
- аналіз ставлення учнів до власного здоров’я;
- визначення рівня обізнаності учнів з тими чи іншими питаннями збереження здоров’я;
- формування у дітей валеологічних основ культури статевих стосунків;
- ознайомлення учнів із статевими захворюваннями та методами профілактики цих захворювань;

                                    ПРОГРАМА «РЯТУВАННЯ, ДОПОМОГА, ЗАХИСТ»
Мета програми:
Вчити дітей надавати першу медичну допомогу потерпілим, розвивати вміння уникати небезпекам, діяти під час небезпек та надзвичайних ситуацій природничого, техногенного та соціального характеру, Формувати у дітей навички здорового способу життя.
Завдання програми:
- Формувати у дітей вміння надавати першу медичну допомогу;
- Вчити уникати небезпекам , які загрожують життю і здоров’ю людини;
- Формування у дітей навичок здорового способу життя;
- Навчити дітей опиратися тиску з боку людей, які пропонують алкоголь або
цигарку;
- Осмислити ставлення до оточення, соціальних подій, фактів і всього того,
що є вагомим та значущим для підлітків;
- Формування в учнів протистояння негативним впливам та розвивати вміння
робити свідомий вибір;
- Анкетування учнів щодо вживання алкогольних напоїв та тютюнопаління;
- Оволодіння знаннями та вміннями щодо збереження та зміцнення здоров’я;
Шляхи реалізації:
- створення сан-дружини;
- проведення Дня цивільної оборони;
- проведення Днів здоров’я;
- проведення змагань , конкурсів, вікторин;
- зустрічі з працівниками лікарні;
- проведення тижнів здоров’я та профілактики шкідливих звичок;
- тематичні лекції, колективні та індивідуальні бесіди;
- валеологічні тренінги;
- профілактичні тренінги;
- випуск радіогазет та настінної інформації

                   Промінь здоров'я

Пошук по сайту
Друзі НВК
Міністерство освіти і науки України
Відділ освіти Деражнянської РДА
Деражнянський районний методичний кабінет
Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Винницький регіональний центр оцінювання якості освіти

Copyright MyCorp © 2019
Хостинг від uCoz